Kasvuseula.fi – Käyttöehdot ja tietosuojaseloste
Käyttöehdot
Käyttöehdot päivitetty 18.5.2018
1. Palvelun kuvaus
Kasvuseula.fi (jäljempänä "Palvelu") on Suomen kansalaisten käyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, jossa kasvavien lasten paino- ja pituusmittaustietoja (”Kasvutiedot”) esitetään suhteessa tilastollisista tausta-aineistoista laadittuihin suomalaisiin kasvukäyrästöihin. Kasvutiedoista voi saada normaalikasvuun vertaavan seula-analyysin.
Palvelun sisältämät ja Palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu vain tietojen jakamiseen ja hyödyllisen tiedon jalostamiseen käyttäjälle kaikesta tarjolla olevasta tiedosta. Kaikki Palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää lääke­tieteellisenä, juridisena, kaupallisena eikä muunakaan neuvontana. Palvelu ei ole tarkoitettu sairauksien tai muiden terveydellisten riskien tai kehityshäiriöiden diagnosointiin.
2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja käyttöoikeuden laajuus
Käyttämällä Palvelua tai rekisteröityessään Palveluun käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelua voi käyttää rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Palvelua voi rajoitetusti käyttää myös ilman rekisteröitymistä.
Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy Palveluun syöttämiensä tietojen käyttämisen tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.
Palvelu on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta, eikä palvelua tule käyttää Suomen ulkopuolelta.
Palvelun aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja päätelaitteelle. Palvelua ja/tai sen sisältämiä tietoja ja aineistoja saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Palvelun sekä sen tarjoamien tietojen käyttäminen osana omaa palvelua tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Palvelun tarjoajan antamaa kirjallista lupaa on kielletty.
3. Käyttäjän vastuu
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti.
Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.
Palvelun visuaalinen ilme ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat ja tekstit ovat Palvelun tarjoajan tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.
4. Palvelun tarjoajan vastuu
Palvelun tarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin Palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.
Palvelun tarjoaja käsittelee käyttäjien antamia tietoja ja Palvelun käytöstä kerättyjä tietoja Palvelun tietosuojaselosteessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, luottamuksellisesti ja käyttäjien yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy myös Palvelun käytöstä kerättyjen tietojen hyödyntämisen tutkimuskäyttöön, esimerkiksi lähtöaineistona akateemisissa julkaisuissa, sekä tietojen luovutuksen tutkimuskäyttöön kolmansille osapuolille Palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
5. Käyttöehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ehtomuutokset tulevat voimaan siitä hetkestä lukien kun ne on julkaistu Palvelussa muuttuneessa muodossa. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan näkyvästi palvelussa vähintään kahden (2) viikon ajan.
Palvelun tarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan kokonaan ilmoittamatta tästä etukäteen.
6. Käyttöoikeuden lopettaminen
Palvelun tarjoaja voi yksipuolisesti lopettaa käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen ja henkilön palveluun syöttämät tiedot.
7. Palvelun käytön lopettaminen
Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjautuneena ollessaan lopettaa tilinsä Palvelusta. Käyttäjä voi myös pyytää tietojen poistamista lähettämällä pyynnön tietojen poistamisesta osoitteeseen kasvuseula@vtt.fi. Tilin lopettaminen poistaa kaikki Palveluun tallennetut tiedot. Anonyymissä, kirjautumatta tapahtuvassa Palvelun käytössä tietoja ei tallenneta, ja tiedot poistuvat sulkemalla tai päivittämällä sivun selaimessa.
8. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia soveltamatta kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä.
Tietosuojaseloste
1. Henkilötietojen käsittelyn kohde
Kasvuseula.fi - lasten kasvutietoja sisältävä tietokanta
2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ("VTT"), Y-tunnus: 2647375-4
Osoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava:
Nimi: Seppo Viinikainen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä
Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi

VTT:n rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Juha Leppänen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
Sähköposti: kasvuseula@vtt.fi
3. Käsiteltävät henkilötiedot
Kasvuseula.fi rekisteri (jäljempänä "Palvelu") koostuu henkilötiedoista, jotka Rekisteröity antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai myöhemmin Palvelua käyttäessään. Jokaisesta rekisteröidystä tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot Palveluun:
Tämän lisäksi Palveluun tallennetaan Palvelun käytön yhteydessä Rekisteröidyn syöttämiä henkilötietoja:
Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä sekä rekisteröityneistä että rekisteröitymättömistä käyttäjistä Palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten muun muassa seuraavia tietoja:
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Palvelu on kansalaisten käyttöön tarkoitettu verkkopalvelu, jossa kasvavien lasten iänmukaisia paino- ja pituusmittaustietoja (”Kasvutiedot”) esitetään suhteessa tilastollisista tausta-aineistoista laadittuihin kasvukäyrästöihin. Kasvutiedoista voi saada normaalikasvuun vertaavan seula-analyysin. Palvelua voi käyttää ilman kirjautumista (anonyymi käyttö), jolloin henkilötietoja ei tallenneta. Tällöin Rekisteröidyllä ei ole käytössään kaikkia Palvelun toimintoja.
Palvelun käytöstä kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä, esimerkiksi lähtöaineistona akateemisissa julkaisuissa, sekä tietoja voidaan tässä tarkoituksessa luovuttaa kolmansille osapuolille alla kohdassa "Tietojen säännönmukaiset luovutukset" mainituin tavoin ja tällöin tiedot ovat anonyymissä muodossa, eikä niiden perusteella voi tunnistaa yksittäistä Palvelun rekisteröityä käyttäjää.
5. Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, joka syntyy Rekisteröidyn hyväksyessä palvelun käyttöehdot rekisteröitymisen yhteydessä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Palvelun Rekisteröidystä ne henkilötiedot, jotka Rekisteröity itse ilmoittaa Palveluun rekisteröityessään ja Palvelua käyttäessään.
7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman Rekisteröidyltä erikseen pyydettävää suostumusta.
8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo
Palveluun ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä sellaista profilointia, josta aiheutuu Rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa Rekisteröityyn vastaavalla merkittävällä tavalla. Palvelun toiminnallisuuksien avulla tuotettu yhteenveto tai palautetieto ei johda Rekisteröityä koskeviin päätöksiin.
10. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Palvelua ylläpidetään ja Rekisteröidyn suostumus Palvelun toiminnan edellyttämiin käsittelytarkoituksiin on voimassa. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa yhtä tai useampaa käsittelytarkoitusta koskeva suostumuksensa ja oikeus saada Rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistettua tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä. Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja. Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).
Fyysisesti rekisteri sijaitsee tietokantapalvelimella lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. Rekisterin tietoihin on oikeutettu pääsemään ja niitä on oikeutettu käyttämään vain määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi milloin tahansa kirjautua Palveluun ja lopettaa Palvelun rekisteröityneenä käyttö ja poistaa tietonsa rekisteristä.
Rekisteröidyllä on myös seuraavat, tässä kohdassa kuvatut oikeudet, joita voidaan rajoittaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 yhteystietoja käyttäen rekisterinpitäjään.
Oikeus peruuttaa suostumuksensa (Tietosuoja‐asetus 7 artikla)
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn pyytämällä tätä rekisterinpitäjältä sähköpostitse. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta tehdyn käsittelyn laillisuuteen.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (Tietosuoja‐asetus 15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja‐asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (Tietosuoja‐asetus artikla 16)
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen (Tietosuoja‐asetus artikla 17)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy: (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti; (iv) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Tietosuoja‐asetus artikla 18)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista: (i) Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja Rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Tietosuoja‐asetus artikla 20)
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.